• 2.6.9 Scott Amendola’s 40th Birthday Gig Bash – Cafe du Nord, SF

  Scott turns 40

  Scott turns 40

  Scott and Ari

  Scott and Ari

  Jeff Parker

  Jeff Parker

  Ron Miles

  Ron Miles

  John Shifflett

  John Shifflett

  Ron Miles

  Ron Miles

  Charlie Hunter - pre show

  Charlie Hunter - pre show

  John Shifflett - pre show

  John Shifflett - pre show

  Scott - pre show

  Scott - pre show

  Charlie - pre show

  Charlie - rehearsal

  Scott Amendola

  Scott Amendola

  Ben Goldberg

  Ben Goldberg

  Ron Miles

  Ron Miles

  Jeff Parker

  Jeff Parker

  John Shifflett

  John Shifflett

  Scott Amendola

  Scott Amendola